Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.promodarceky.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito VOP, potvrdzuje, že je s nimi oboznámený a nemá voči nim žiadne výhrady. Odchylné ustanovenia zmluvy, majú prednosť pred týmito VOP.

 

1. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie

  1. „Predávajúcim” spoločnosť ImperialMedia s. r. o., so sídlom Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, IČ: 27737683, DIČ: CZ27737683, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka č. 55699, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Spoločnosť je platcom DPH.
  2. „Kupujúcim” osoba, ktorá má záujem uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo uzavrela kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky www.promodarceky.sk.
  3. „Spotrebiteľom“ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  4. „Objednávkou”sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tovaru. Odoslanie objednávky predstavuje záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a potvrdenie tejto objednávky zo strany predávajúceho dochádza  (ďalej len uzavretie kúpnej zmluvy medzi stranami, ktorým je predmetný predaj tovaru z e-shopu len „zmluva“).
  5. „Kúpnou zmluvou“sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim.
  6. „Tovarom“sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.promodarceky.sk.

 

2. Kontaktné údaje predávajúceho

Firma: ImperialMedia s. r. o.
Sídlo: Svatojiřské nábřeží 1208
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

IČ: 27737683
DIČ: CZ27737683

Telefón: +421 949 757 003
Email: info@promodarceky.sk
Webstránka: www.promodarceky.sk

 

3. Tovar a jeho potlač, cena tovaru a spôsob platby

3.1 Informácie o tovare poskytuje predávajúci v rámci e-shopu v rozsahu popisu výrobkov (zahŕňa najmä ich označenie, materiál, farbu, veľkosť, typ a spôsob balenia). Uvedené ceny výrobkov nezahŕňajú náklady na doručenie tovaru kupujúcemu. Informácie o tovare týkajúce sa veľkosti, a balenia jednotlivých položiek, sa môžu mierne odlišovať. Žiadna z týchto zmien (ak nie je podstatná) však nie je dôvodom pre reklamáciu, a to ani v prípade, ak je týchto zmien viac v rámci jednej dodávky tovaru.

3.2 Fotografie uvedené na stránkach e-shopu sú ilustračné. Vo väčšine prípadov sa fotografie výrobkov zhodujú so skutočnosťou. Niektoré výrobky sa však stále vyvíjajú a menia, a preto sa dostupné fotografie tovaru môžu líšiť od skutočnosti (napr. v designe, farbe, balení). Tieto skutočnosti berie kupujúci na vedomie, vrátane toho, že tieto drobné odlišnosti nebudú môcť byť predmetom reklamácie.

3.3 Predávajúci negarantuje presnú farbu potlače podľa vzorkovnice farieb Pantone, predovšetkým u potlače tovaru inou farbou ako bielou. Logo alebo značka, ktorá bude vytlačená na tovare musí byť dodaná predávajúcemu v digitálnom vektorovom formáte, ktorý je editovateľný v programe Corel Draw 13 (.cet) alebo Adobe Illustrator (.ai). V opačnom prípade budú náklady spojené s prípravou návrhu loga účtované kupujúcemu podľa hodinovej sadzby 18 eur/hod. Všetky grafické podklady musia byť schválené medzi predávajúcim a kupujúcim emailovou formou.

3.4 Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar iba na základe zálohovej faktúry vo výške 100 % ceny objednaného tovaru, vrátane nákladov na dopravu, ktorá bude doručená emailom bez zbytočného odkladu po vykonaní objednávky. Zaslanie zálohovej faktúry predávajúcim sa považuje za akceptáciu objednávky kupujúceho. Objednaný tovar nebude kupujúcemu odoslaný pred úhradou zálohovej faktúry.

3.5 Rezervácia tovaru na sklade predávajúceho prebehne až po uhradení zálohovej faktúry. Kupujúci berie na vedomie, že môže v medziobdobí nastať situácia, že do úhrady zálohovej faktúry, môže dôjsť k vypredaniu celej zásoby daného tovaru alebo jeho časti. V takom prípade bude kupujúci bezodkladne predávajúcim kontaktovaný, aby odsúhlasil nižšie množstvo kusov daného tovaru v objednávke, prípadne neskorší termín dodania. Ak sa predávajúci a kupujúci na zmene objednávky v zmysle vyššie uvedeného nedohodnú, je každá zo zmluvných strán oprávnená od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

4. Doručenie tovaru, doprava, doklady k predávanému tovaru

4.1 Tovar je expedovaný predávajúcim prostredníctvom zvolenej prepravnej spoločnosti kupujúcim do 48 hodín (ak bude lehota dlhšia, predávajúci bude informovať kupujúceho) od úhrady záväznej objednávky alebo od schválenia platby na faktúru so splatnosťou 14 dní (uvedená lehota platí v prípade, že tovar nebude žiadnym spôsobom upravovaný napr. potlačou). Do lehoty pre expedíciu tovaru sa nepočítajú dni pracovného voľna.

4.2 Predávajúci akceptuje iba objednávky s doručením na území Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie na území Českej republiky, je nevyhnutné vykonať objednávku cez e-shop www.promodarceky.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

4.3 Pri kúpe tovaru v rámci jednej objednávky v hodnote do 65 eur bez DPH je kupujúcemu účtovaný poplatok za dopravu, ktorú si zvolil pri objednávke.

4.4 Kupujúci sa týmto zaväzuje, že u všetkých zásielok si riadne skontroluje počet balení, stav zásielok a v prípade poškodenia zásielky bude ihneď predávajúceho. Predávajúci neodporúča kupujúcemu preberať zásielku s tovarom v prípade zjavne poškodeného obalu zásielky. Reklamácia tovaru v dôsledku zjavne poškodenej zásielky, bude predávajúcim akceptovaná iba v prípade, že táto informácia bude uvedená v potvrdení o prevzatí zásielky.

4.5 Predpokladaný dátum doručenia nie je záväzný z dôvodu realizácie prepravy treťou stranou – prepravcom. Ak tovar neobdržíte v avizovanom termíne, ste povinný o tom informovať predávajúceho.

4.6 Doklady vzťahujúce sa k tovaru, najmä daňový doklad, prípadné iné doklady (napr. vyhlásenie o tovare, certifikát) odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne do dvoch pracovných dní od odoslania tovaru na emailovú adresu kupujúceho.

 

5. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

5.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v prípade tovaru, ktorý bol upravený podľa zadania kupujúceho napr. tovar bude označený logom či iným označením podľa požiadavky kupujúceho.

5.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu na adresu sídla spoločnosti alebo na kontaktný email uvedený v týchto VOP, resp. na internetovej stránke www.promodarceky.sk. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre zjednodušenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu/číslo zmluvy/daňového dokladu, bankové spojenie kupujúceho pre vrátenie kúpnej ceny a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

5.3 Predávajúci po obdržaní odstúpenia od zmluvy, bezodkladne objedná kuriéra na dodaciu adresu kupujúceho za účelom vyzdvihnutia tovaru. Do zásielky s tovarom odporúčame pridať sprievodný list (ten môže byť zhodný s odstúpením od kúpnej zmluvy, ktorý už bol predávajúcemu zaslaný) a kópiu faktúry. Zásielky zaslané kupujúcim na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, tovar nesmie vykazovať známky opotrebenia, či poškodenia. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ako ten ktorý je nevyhnutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkcionality.

5.4 Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie ), a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kúpnu cenu a náklady na dopravy skôr, ako mu bude tovar vrátený späť, alebo ako mu bude doručené potvrdenie, že tovar bol odoslaný. Kúpna cena a náklady na dopravu tovaru bude vrátená predávajúcim rovnakým spôsobom, akým bola od kupujúceho prijatá, pokiaľ kupujúci nepožiada o iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinnosti kupujúceho, je predávajúci oprávnený si voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať si ho oproti vracanej kúpnej cene a nákladom na dopravu.

5.5 Formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný v sekcii „Reklamácia a vrátenie tovaru“ Uvedený formulár môžete, ale nemusíte pre odstúpenie od zmluvy použiť.

 

6. Zodpovednosť za vady

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar v okamihu je bez vád. Ak má tovar dodaný kupujúcemu nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo nezodpovedá zákonným, zmluvným alebo predzmluvným dojednaniam), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá, s výnimkami uvedenými v čl. 3. 1 a 3. 2 VOP.

6.2 V prípade predaja tovaru spotrebiteľovi je tento povinný vytknúť vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.

 

7. Záručná doba, podstatné a nepodstatné porušenie zmluvy

7.1 Pri predaji tovaru spotrebiteľovi zodpovedá predávajúci za vady vzniknuté pri prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

7.2 Pri predaji tovaru podnikateľovi predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté pri prevzatí tovaru v 30 dňovej záručnej dobe.

7.3 V uvedených lehotách si môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

a) odstránenie vady dodaním novej veci bez vád alebo dodaním chýbajúcej veci,

b) bezplatné odstránenie vady opravou,

c) primeranú zľavu z kúpnej ceny,

d) vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

 

7.4 Podstatné porušenie zmluvy je také porušenie zmluvy, kedy strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela, alebo musela vedieť, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predpokladal.

7.5 Pri vadách, ktoré znamenajú nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú) má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.6 Ak sa vyskytne odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklama pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné vady) alebo má väčší počet vád (menej menej tri vady súčasne), môže si kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

7.7 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného poškodenia, opotrebovania alebo nedodržania návodu k použitiu.

 

8. Reklamácia vád

8.1 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave veci bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku písomnou formou, odporúčame použiť reklamačný formulár, ktorý je dostupný v sekcii „Reklamácia a vrátenie tovaru“ Kupujúci v reklamácii uvedie svoje kontaktné údaje, identifikáciu reklamovaného tovaru, popis vady a požiadavky na spôsob vybavovania reklamy. Reklamáciu kupujúci zašle predávajúcemu na adresu sídla spoločnosti alebo na kontaktný email uvedený v týchto VOP, resp. na internetovej stránke www.promodarceky.sk.

8.2 Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby práva zo zodpovednosti za vady bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požaduje i opravu vady, ktorá sa ukáže byť neopraviteľná. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má právo ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.3 Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru od predávajúceho kópiou faktúry, či iným dokladom preukazujúcim kúpu tovaru od predávajúceho. Lehota pre vybavenie reklamácie plynie od doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného predávajúcim k oprave. Reklamovaný tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

8.4 Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie a túto informáciu v uvedenej lehote oznámiť kupujúcemu. Predávajúci je povinný reklamáciu, vrátane odstránenia vád, vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ si s kupujúcim písomne nedohodne dlhšiu lehotu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, v ktorej nebola reklamácia vybavená, má kupujúci rovnaké práva, ako keby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

8.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

8.6 Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia, alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho, ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

8.7 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

9. Riešenie sporov

9.1. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy. Pokiaľ je kupujúci podnikateľom, tak v zmysle § 89a o. s. r. sa dojednáva miestna príslušnosť súdu podľa sídla predávajúceho.

9.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjekt, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

9.3 Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa. Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4 Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho so sídlom v Českej republike podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

10. Záverečná ustanovenie

10.1 VOP platí v znení uvedenom na webových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia zmluvy.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.