Spracovanie osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Vážený zákazník, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou, t.j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame. Vaše osobné údaje sú považované  za prísne dôverné a nakladáme s nimi v súlade s GDPR.

„Prevádzkovateľom“ spracúvajúcim Vaše osobné údaje je ImperialMedia s. r. o., so sídlom Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, IČ: 27737683, DIČ: CZ27737683, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka č. 55699. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Telefón: +421 949 757 003

Email: info@promodarceky.sk

 

„Dotknutou osobou“  je osoba, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, najmä návštevník webových stránok Prevádzkovateľa alebo zákazník prevádzkovateľa

„e-shop“  je internetový obchod prevádzkovaný pod doménou www.promodarceky.sk

 

 

  1. Aké osobné údaje sú spracúvané, účel a rozsah spracúvania

 

Na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše nasledovné údaje – meno a priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, emailový a telefonický kontakt, IP adresa, cookies, prípadne iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri registrácii do účtu a pri predzmluvnom a zmluvnom plnení.

  1. a) Údaje spracúvané bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy

K realizácii obchodu, dodania tovaru, vybavovania reklamácie, vrátenia kúpnej ceny a k súvisiacim úkonom nie je potrebný súhlas so spracúvaním osobných údajov, pretože sa jedná o plnenie zmluvného záväzku. Vaše právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov sa v tomto prípade neuplatní. Vaše osobné údaje  nebudú bez Vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím osobám, s výnimkou plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností voči orgánom verejnej moci na základe ich zákonného oprávnenia, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, poskytnutia údajov našim právnym a účtovným poradcom. Osobné údaje, ktoré poskytnete nie sú predmetom  automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej po dobu stanovenú zákonmi (napr. zákon o účtovníctve, zákon o DPH). Po skončení platnosti zmluvy a nárokov s plnením zmlúv spojených bude s týmito údajmi naložené podľa platných právnych úprav, najmä zákona o archívnictve a spisovej službe a o zmene niektorých zákonov a podľa Nariadenia GDPR.

  1. b) Údaje spracúvané s Vaším výslovným súhlasom

K tomu, aby ste mohli byť zaregistrovaní v našom e-shope ako stály zákazník, je potrebné, aby sme mali Váš výslovný súhlas, udelený v rámci  registrácie. Váš súhlas je tiež potrebný, ak budete chcieť byť informovaní o našich obchodných akciách (súhlas so zasielaním obchodných oznámení, napr.newsletteru ). Údaje, ktoré získavame s Vaším súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti a platobnej morálky. Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. zrušením registrácie alebo oznámením, že si neprajete zasielať obchodné oznámenia. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho výslovného súhlasu odovzdávané tretím osobám s výnimkou plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností. Tieto osobné údaje môžu byť predmetom profilovania. Osobné údaje, ktorých spracúvanie je uskutočnené na základe Vášho súhlasu, spracúvame iba počas platnosti Vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúcich zo súhlasu, ktorý ste nám udelili pred odvolaním Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Plnenie zmlúv nie je podmienené súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je pri plnení konkrétnej zmluvy potrebný.

 

  1. Ďalší príjemcovia osobných údajov

 

Ako prevádzkovateľ sprístupňujeme Vaše osobné údaje tretím stranám, a to doručovateľskej službe, ktorú ste si zvolili. V súčasnosti spolupracujeme s nasledovnými spoločnosťami:

 

DPD s.r.o.

K Pasekám 2984/45

Zlín, CZ 76001

IČO: 06540996

DIČ: CZ06540996

 

C 123928 vedená u Krajského soudu v Brně

 

TNT (FedEx Express Czech Republic s.r.o.)

Radlická 354/107b, Radlice, 150 00 Praha 5

IČO: 158 88 959

DIČ/EORI: CZ15888959

Vedená  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1215

 

  1. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva:

  • právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať informácie, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje, pokiaľ áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sú spracúvané.
  • právo na opravu osobných údajov – máte právo, aby prevádzkovateľ  bez zbytočného odkladu opravil na Vašu žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Neúplné osobné údaje máte právo kedykoľvek doplniť.
  • právo na vymazanie osobných údajov – máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak údaje už nie sú potrebné na účely na ktoré sa získavali, odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ. V prípade, ak si zrušíte registráciu (zákaznícky účet) v e-shope, pristúpime k vymazaniu osobných údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu do…..dní
  • právo na prenosnosť údajov – máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich. Spracúvané údaje môžete preniesť aj inej osobe, ak je to technicky možné, budú Vaše osobné údaje na Vašu žiadosť prenesené k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

           

Na Vašu žiadosť odpovieme najneskôr do jedného mesiaca. Keď si budete chcieť uplatniť svoje práva dotknutej osoby, môžete byť prevádzkovateľom požiadaní o potvrdenie Vašej totožnosti. V prípade, že ste nespokojný so spracúvaním Vašich  osobných údajov, môže podať sťažnosť priamo prevádzkovateľovi na email info@promodarceky.sk, alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.