Reklamné predmety a odpočet z daní

Propagačné predmety a darčeky sú veľmi obľúbeným a účinným nástrojom na budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami, partnermi či zákazníkmi. A vy si možno kladiete otázku, či sú náklady, ktoré ste vynaložili na zaobstaranie reklamných predmetov, daňovo uznateľné alebo nie. V našom článku vám teda vysvetlíme, aké podmienky musíte splniť, aby ste si mohli nákupom darčekových predmetov znížiť daňový základ dane z príjmov.

Ukážka reklamných predmetov od čiapok, hrnčekov, pier, termohrnčekov, zápisníkov až po kľúčenku

Reklamné predmety ako daňovo uznateľný náklad (výdavok)

Reklamné predmety sú daňové uznateľné podľa zákona o dani z príjmov, pokiaľ spĺňajú nasledujúce:

 • Súvisia so zdaniteľným príjmom. To znamená, že nimi dosiahnete, zabezpečíte a udržíte zdaniteľné príjmy.
 • Sú preukázateľne vynaložené daňovníkom, čiže napríklad vašou sro-čkou.
 • Sú zaúčtované vo vašom účtovníctve alebo zaevidované v daňovej evidencii.
 • Zákon o dani z príjmov považuje za daňovo uznateľné reklamné predmety, ktorých cena bez dane z pridanej hodnoty nepresahuje 17 € za jeden predmet. U neplatiteľov DPH je to cena vrátane DPH. Označenie logom firmy nie je podmienkou. Cena zahrňuje tiež tzv. obstarávacie náklady ako grafickú prípravu, tlač, dopravu a podobne. Cena sa posudzuje zvlášť na každý reklamný predmet.
 • Tieto reklamné predmety sú poskytované bez nároku na odmenu, tzn. bezodplatne.
 • Pozor, reklamné predmety poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi, nie sú pre zamestnanca reklamným predmetom, tak ako vo vzťahu k obchodným partnerom. Daňovo vám neprejdú.

Existuje však výnimka a za reklamné predmety sa nepovažujú:

 • darčekové reklamné poukážky,
 • tabakové výrobky (s výnimkou podnikateľov, u ktorých je hlavným predmetom činnosti výroba tabakových výrobkov),
 • alkoholické nápoje (s výnimkou podnikateľov, u ktorých je hlavným predmetom činnosti výroba alkoholických nápojov a ešte jedna výnimka: ak u vás hlavným predmetom činnosti nie je výroba alkoholických nápojov, daňovo sa vám uzná víno poskytované ako reklamný predmet, v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane)

Ak reklamný predmet spĺňa vyššie uvedené podmienky, sú náklady (výdavky) na jeho obstaranie, zakúpenie daňovo uznateľné. Pokiaľ niekto takýto reklamný predmet príjme, nemusí z neho odvádzať daň z príjmov.

Reklamné predmety a DPH

 • V zákone o DPH pojem reklamné predmety nemáme. Hovoríme o bezodplatnom dodaní tovaru na obchodné účely. Jednoducho povedané ide o predmety súvisiace s vašou ekonomickou činnosťou.
 • Z pohľadu DPH je tu možné uplatniť nárok na odpočet DPH, taktiež tu platí čiastka do 17 € bez DPH za jeden kus (u platiteľov DPH). U neplatiteľov DPH sa posúdi suma 17 € vrátane DPH.
 • Ani zákon o DPH nevyžaduje označenie logom či menom spoločnosti.
 • Rovnaký režim sa uplatní tiež u bezodplatne dodaných vzorkách, čo je tovar, ktorý vyrábate, predávate a podobne a ich poskytnutie slúži k podpore vášho podnikania. Tieto nemajú ohraničenie sumou 17 € za kus. Musí však ísť o zachovanie podstaty „vzorky“.
 • V prípade reklamných balíčkov (košov) musí byť dodržaný limit 17 € na jeden balíček (kôš), t. zn. celková hodnota tovaru na obchodné účely v balíčku nesmie prekročiť 17 €.

Označenie a preukázanie použitia reklamného predmetu

Zákon v súčasnom znení neukladá povinnosť označovať reklamné predmety obchodným názvom alebo ochrannou známkou daňového poplatníka.

Ak majú byť reklamné predmety daňovo uznateľné, musí byť možné preukázať, že boli použité na podnikateľskú činnosť. Predovšetkým je dôležité, aby počet zakúpených propagačných predmetov zodpovedal počtu klientov (môže byť aj nižší, nemusíte každému klientovi dávať darček).

Zdroj: daňové oddelenie spoločnosti UOL Účtovníctvo